PRISM Brain Mapping

poznaj mapę swoich zachowań
i obszary do rozwoju

PRISM
BrainMapping

PRISM - narzędzie do identyfikowania preferowanych zachowań

PRISM Brain Mapping to narzędzie zaprojektowane dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu.
Sprawdź jak może pomóc w Twojej firmie.

Wyniki badań wskazują, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią rolę oraz wykonują zadania odpowiadające ich zainteresowaniom, odnajdują większą satysfakcję z pracy, są bardziej efektywni, zmotywowani od osób, które nie mają możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie wstępnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku.

 • PRISM to wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do mapowania preferowanych przez ludzi zachowań.
 • PRISM to innowacyjne narzędzie wspierające firmy i działy HR.
 • Dzięki PRISM można dokonać identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy.
 • PRISM bada to, co ludzie lubią robić i dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.
 • PRISM mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line.
 • Narzędzie oparte jest na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.

szkolenie pokazowe PRISM

 • możesz skorzystać ze szkolenia pokazowego narzędzia PRISM, dzięki któremu poznasz mapę wymiarów preferowanych przez ludzi zachowań i ich charakterystykę – zamów szkolenie
 • sprawdzisz, jak dzięki narzędziu można efektywnie dopasować ludzi do ról i stanowisk, aby w pełni wykorzystać potencjał i osiągać wysokie wyniki,
 • zdobędziesz wiedzę na temat możliwości wykorzystania narzędzia PRISM w procesie rozwoju pracowników i w procesie rekrutacji,
 • poznasz różne wersje PRISM do wykorzystania w zależności od potrzeb Twojej firmy.

wersje PRISM

 • PRISM Podstawowy – jest „wstępnym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest idealny do stosowania na dużą skalę, na przykład w przypadku procesu rekrutacji kandydatów do pracy.
  Zawiera: ośmiowymiarową mapę profilu behawioralnego PRISM przedstawiającą naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, wynik pomiaru poziomu introwersji/ekstrawersji, skrócony opis profilu badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy.
  Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, zapewniając jak najlepsze jego dopasowanie do zespołu i firmy. – koszt badania z omówieniem – 600 zł
 • PRISM Personalny – jest „drugim poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska, w którym przebywa, lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli.
  Zawiera:  mapę Bazową, Zgodności lub Adaptacyjną,, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy, obejmuje wyniki analizy możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także umożliwia dokonywanie porównań z benchmarkiem stanowiskowym. – koszt badania z omówieniem – 800 zł
 • PRISM Profesjonalny – jest „najwyższym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.
  Zawiera:  mapę Bazową, Zgodności i Adaptacyjną, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy, raport rozwoju kariery zawodowej, wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej –  „Wielką Piątkę”, raport odporności psychicznej. – koszt badania z omówieniem – 1000 zł
  Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.
 • PRISM  360°  – umożliwia przeprowadzenie Oceny 360°. Dostarcza obszerny raport graficzny, który jest łatwy do zanalizowania i wykorzystywania oraz dostarcza informacji zwrotnej o kluczowym znaczeniu. PRISM 360° jest narzędziem, które bada silne strony, umiejętności, inteligencję emocjonalną i osobowość, a także daje możliwość pomiaru stopnia odporności psychicznej i oceny możliwości dalszego rozwoju kariery. W proces oceny może być włączone do 25 osób, w tym 1 kierownik, który może dokonać wyboru kluczowych kompetencji. Pozostałe 24 osoby mogą być podzielone na maksimum 4 różne kategorie
 • PRISM dla Zespołów – pozwala na diagnozę efektywności zespołów. Pozwala sprawdzić obecny poziom wydajności Twojego zespołu, a także wskazać te obszary, które zdaniem jego członków wymagają rozwoju lub poprawy. Pytania w kwestionariuszu odnoszą się do 12 kluczowych obszarów efektywności zespołu. Sześć z tych obszarów odnosi się do zdolności osiągania założonych celów, a kolejne sześć – do jakości wewnętrznych i zewnętrznych relacji. Narzędzie pozwala na zbadanie umiejętności pracy zespołowej, zaangażowania w pracę, efektywności zespołu, atmosfery w zespole, kultury organizacyjnej 

test dla osób indywidualnych

poznawanie siebie i własny rozwój osobisty i zawodowy
 

 • poznasz własny raport PRISM oraz nowe sposoby rozwijania swojego potencjału
 • lepiej zrozumiesz siebie w różnych interakcjach społecznych
 • poznasz nowy sposób rozumienia przyczyn, trudności pojawiających się relacjach i sposoby ich przekraczania
 • poznasz praktyczne wskazówki do komunikacji z każdym ze stylów i zrozumiesz korzyści, jakie niesie za sobą dostosowywanie się do stylów rozmówcy
 • PRISM jest narzędziem on-line, służącym do budowania kariery, zaprojektowanym po to aby umożliwić Ci dopasowanie swoich preferencji behawioralnych, zdolności zawodowych i preferencji środowiska pracy do szerokiej gamy możliwości kariery.

skuteczne narzędzie dla menadżerów

tworzenie profili zespołów i wydobywanie potencjału

 • pozwala na tworzenie map preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób, a także zespołów
 • daje informacje o zespole w celu jak najlepszego wykorzystania jego potencjału
 • mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji; pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym
 • dostarcza trzy odrębne profile – „mapy” zachowania człowieka: jak zachowuje się naturalnie; zakres, w którym czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

narzędzie dla działów HR

prowadzenie procesu rekrutacji, oceny, planowania rozwoju

 

 • służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy
 • stosowane jest do przeprowadzenia procesu oceny 360 stopni, benchmarkingu zawodowego, skutecznego procesu rekrutacji oraz jako narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy,
 • pozwala na dodatkowy pomiar:
  • poziomu inteligencji emocjonalnej,
  • odporności psychicznej,
  • oraz generuje raport tożsamy z „Wielką Piątką”, odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości

Zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

anna andrysiak | tel. 505 607 923 | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | PRISM | Zielona Góra