PRISM Brain Mapping

poznaj mapę swoich zachowań
i obszary do rozwoju

PRISM Brain Mapping

pozwala zrozumieć zachowania ludzi

PRISM Brain Mapping to narzędzie zaprojektowane dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu.

Sprawdź, jak może pomóc w Twojej firmie.

Wyniki badań wskazują, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią rolę oraz wykonują zadania odpowiadające ich zainteresowaniom, odnajdują większą satysfakcję z pracy, są bardziej efektywni, zmotywowani od osób, które nie mają możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie wstępnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku.

 Dlaczego PRISM

 • PRISM to wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do mapowania preferowanych przez ludzi zachowań.
 • PRISM to innowacyjne narzędzie wspierające firmy i działy HR.
 • Dzięki PRISM można dokonać identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy.
 • PRISM bada to, co ludzie lubią robić i dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.
 • PRISM mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line.
 • PRISM to badanie, które można przeprowadzić indywidualnie lub dla zespołu.
 • Jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka]
 • WSZECHSTRONNY – PRISM jest możliwy do zastosowania np. w sytuacji rozwoju zawodowego, komunikacji i budowania relacji, rekrutacji, poszerzania świadomości
  i  przygotowania do nowej zawodowej roli
 • TRAFNY I RZETELNY – mózg jest źródłem wszelkich zachowań – PRISM jest oparty na solidnych badaniach neuronauki
 • CZYTELNY – pokazuje jakie masz zachowania, a nie jaki jesteś, dzięki temu możesz ułożyć plan rozwoju i ćwiczyć wybrane aspekty
 • JASNY – dzięki bardzo przejrzystej mapie, z której można wyczytać wiele wartościowych niuansów dotyczących preferencji behawioralnych
 • POMOCNY – narzędzie pomaga zrozumieć zachowania ludzi i daje możliwość skutecznego dogadywania się, współpracy, przejście przez proces zmian, adekwatnego dopasowania do ról i stanowisk
 • WERSJE JĘZYKOWE – możliwość wygenerowania raportu w kilkunastu językach

  warsztaty z mapą PRISM

  • Skorzystaj z warsztatów z narzędziem PRISM, dzięki którym poznasz mapę wymiarów preferowanych przez ludzi zachowań i ich charakterystykę
  • Mapy PRISM pokazują, z których preferencji behawioralnych dana osoba skorzysta podczas typowego dnia pracy w swoim zespole,
   a z których w sytuacji silnego stresu
  • PRISM obrazuje naturalne zachowania – mapa bazowa, oraz zakres, w jaki osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga – mapa adaptacyjna, określa również, w jaki sposób najprawdopodobniej badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu w otoczeniu innych ludzi oraz jak jest widziana oczami innych – mapa zgodności.
  • PRISM identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych PRISM oraz mierzy aż 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy.
  • Sprawdź, jak dzięki narzędziu można efektywnie dopasować ludzi do ról i stanowisk, aby w pełni wykorzystać potencjał i osiągać wysokie wyniki
  • Zdobądź wiedzę na temat możliwości wykorzystania map PRISM
   w procesie rozwoju
   pracowników i w procesie rekrutacji

  wersje PRISM

  PRISM Podstawowy

  Jest „wstępnym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest idealny do stosowania na dużą skalę, na przykład w przypadku procesu rekrutacji kandydatów do pracy.
  Zawiera: ośmiowymiarową mapę profilu behawioralnego PRISM przedstawiającą naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, wynik pomiaru poziomu introwersji/ekstrawersji, skrócony opis profilu badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy.
  Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, zapewniając jak najlepsze jego dopasowanie do zespołu i firmy.

  Pobierz przykładowy raport PRISM podstawowy.

  PRISM Personalny

  Jest „drugim poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska, w którym przebywa, lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli.
  Zawiera:  mapę Bazową, Zgodności lub Adaptacyjną,, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy, obejmuje wyniki analizy możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także umożliwia dokonywanie porównań z benchmarkiem stanowiskowym.

  Pobierz przykładowy raport PRISM personalny.

  PRISM Profesjonalny

  Jest „najwyższym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.
  Zawiera:  mapę Bazową, Zgodności i Adaptacyjną, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy, raport rozwoju kariery zawodowej, wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej –  „Wielką Piątkę”, raport odporności psychicznej.
  Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.

  Pobierz przykładowy raport PRISM profesjonalny.

  PRISM dla Zespołów

  Pozwala na diagnozę efektywności zespołów. Pozwala sprawdzić obecny poziom wydajności Twojego zespołu, a także wskazać te obszary, które zdaniem jego członków wymagają rozwoju lub poprawy. Pytania w kwestionariuszu odnoszą się do 12 kluczowych obszarów efektywności zespołu. Sześć z tych obszarów odnosi się do zdolności osiągania założonych celów, a kolejne sześć – do jakości wewnętrznych i zewnętrznych relacji. Narzędzie pozwala na zbadanie umiejętności pracy zespołowej, zaangażowania w pracę, efektywności zespołu, atmosfery w zespole, kultury organizacyjnej.

  trafność i rzetelność

  PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.

  PRISM na bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej [Alpha Cronbacha > 0.90, przy czym przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali). Badania trafności prognostycznej PRISM (czyli prawdopodobieństwo, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu) przeprowadzone na 2132 kandydatach dały wynik: 54% bardzo wysoka trafność i 40,3% wysoka trafność.

  PRISM ma również wyniki spójne w czasie: stosując technikę test-retest osiągnięto wynik 0,78-0,94 (dla różnych wymiarów).

  PRISM jest spójny z powszechnie znanymi metodykami pomiaru [MBTI, NEO PI-R, 16 PF]

  badanie dla osób indywidualnych

  poznawanie siebie i własny rozwój osobisty i zawodowy

  • poznasz własny raport PRISM oraz nowe sposoby rozwijania swojego potencjału
  • lepiej zrozumiesz siebie w różnych interakcjach społecznych
  • poznasz sposób rozumienia przyczyn, trudności pojawiających się relacjach i sposoby ich przekraczania
  • poznasz praktyczne wskazówki do komunikacji z każdym ze stylów i zrozumiesz korzyści, jakie niesie za sobą dostosowywanie się do stylów rozmówcy
  • PRISM jest narzędziem on-line, służącym do budowania kariery, zaprojektowanym po to aby umożliwić Ci dopasowanie swoich preferencji behawioralnych, zdolności zawodowych i preferencji środowiska pracy do szerokiej gamy możliwości kariery.
  • PRISM stanowi wsparcie w procesie coachingowym – ponieważ pozwala określić Twoją bieżącą sytuację z ponad 90% trafnością, co oznacza że „Mapy” PRISM przedstawiają dobrze odwzorowaną „fotografię” Twojej sytuacji w momencie wypełniania kwestionariusza.

  skuteczne narzędzie dla managerów i liderów

  wydobywanie potencjału w zespołach i rozwój własny Lidera 

  • pozwala na tworzenie map preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób, obecnych i przyszłych liderów, a także zespołów
  • daje informacje o zespole jak i jego poszczególnych członkach w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału
  • mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji; pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym
  • dostarcza trzy odrębne profile – „mapy” zachowania człowieka: jak zachowuje się naturalnie; zakres, w którym czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.
  • Liderzy lepiej poznają siebie i swój styl działania, dzięki czemu zwiększają samoświadomość – jak mogą widzieć ich współpracownicy.
  • PRISM stanowi wsparcie także dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do samodzielnego zarządzania zespołem – poznając swoje preferencje mogą lepiej przygotować się do wypełniania nowej roli i kształtować kompetencje liderskie.

  narzędzie dla działów HR

  planowanie rozwoju, ścieżek karier

  • służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy
  • stosowane jako narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy,
  • pozwala na dodatkowy pomiar:
   • poziomu inteligencji emocjonalnej,
   • odporności psychicznej,
   • oraz generuje raport tożsamy z „Wielką Piątką”, odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości

   

  zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

  ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM