testy psychologiczne

zbierz informacje o sobie

czym są testy psychologiczne i jak mogą wspierać w procesie rozwoju?

  • Testy pozwalają na uzyskanie informacji o sobie.
  • Wykorzystując testy jako naukowo potwierdzone źródło informacji, można wnioskować o cechach, umiejętnościach, zainteresowaniach, analizować zachowania w konkretnych sytuacjach społecznych i w środowisku pracy.
  • Testy wspierają pracę nad sobą i mogą pomóc w nadaniu kierunku oraz w wyznaczaniu celów rozwojowych.
  • Większa wiedza o sobie i członkach zespołu pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów.
  • Testy, które stosuję są standaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi rekomendowanymi i wydawanymi przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  • Jako psycholog prowadzę diagnostykę w obszarze kompetencji społecznych, osobowości, preferencji i zainteresowań zawodowych, radzenia sobie ze stresem.
  • Testy nie są wyrocznią dlatego zawsze po wykonaniu testu odbywa się sesja indywidualna oparta na rozmowie, rzetelnej interpretacji wyników i analizie możliwości wykorzystania wiedzy o sobie w praktyce.

 

testy kompetencji społecznych i osobowości:

NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości

Paula T Costy Jr i Roberta R. McCrae

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający poszczególne składniki każdej z cech „Wielkiej Piątki”: Neurotyczność, Ekstrawersję, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość i Sumienność.
Kwestionariusz przydatny w diagnozie indywidualnej, w zakresie rekrutacji i selekcji, w doradztwie zawodowym i edukacji.

KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Kwestionariusz służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Kwestionariusz określa również poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Kwestionariusz przydatny w diagnozie indywidualnej, doradztwie zawodowym i celach selekcyjnych.

Poker Osobowościowy

Narzędzie wykorzystywane w pracy zarówno z istniejącymi już zespołami i grupami, jak i takimi, których członkowie znają się słabo lub wcale. Jest to narzędzie rozwoju, służące do poznania siebie oraz tego, jak się jest spostrzeganym przez innych.
Poker Osobowościowy angażuje całą grupę, a uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ich indywidualne zachowanie wpływa na innych, jak jest postrzegane, rozumiane i odczuwane. Dzięki temu mają możliwość konfrontacji własnego obrazu siebie z tym, jak widzą ich inni. Poker Osobowościowy jest przydatny do: określania mocnych stron, określania indywidualnych możliwości rozwoju, pomagania jednostkom w zrozumieniu tego, w jaki sposób wpływają na innych, promowania wzajemnego zrozumienia między członkami zespołu.

testy dotyczące emocji i radzenia sobie ze stresem:

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem – skoncentrowany na zadaniu, na emocjach, na unikaniu. Kwestionariusz może być przydatny w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy.

TRE – Test Rozumienia Emocji

Test opierający się na pomiarze zdolności do rozumienia emocji (jako jeden z komponentów inteligencji emocjonalnej). Test przydatny w diagnozie indywidualnej, w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników oraz przy wyborze kierunku kształcenia lub zawodu.

testy preferencji i zainteresowań zawodowych:

TO-Z – Test Osobowości i Zainteresowań

Wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań. Skale zainteresowań obejmują: zainteresowania rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne. Inwentarz przydatny w doradztwie zawodowym i edukacji.

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Kwestionariusz dotyczy siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności: zainteresowań językowych, matematyczno-logicznych, praktyczno-technicznych, praktyczno-estetycznych, opiekuńczo- usługowych, kierowniczo-organizacyjnych, biologicznych.
Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu,
w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji.

 

zapraszam na bezpłatną wstępną konsultację

ania andrysiak | tel. 505 607 923 | ania@twoj.coach | coaching | szkolenia | PCM | PRISM