Testy psychologiczne

 ZBIERANIE INFORMACJI O SOBIE

W roku 1905 dwaj psychologowie – Alfred Binet i Theophile Simon stworzyli pierwszy test do pomiaru inteligencji. Wydarzenie to dało początek tworzeniu testów psychologicznych w wielu dziedzinach. Obecnie największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce jest Pracowniia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którego jako psycholog korzystam.

Trafiają do mnie osoby zainteresowane własnym rozwojem, wydobyciem potencjału osobistego i zawodowego a testy pozwalają im na uzyskanie informacji o sobie niezbędnych do podjęcia działań, których celem jest np. zmiana aktualnego działania. Wykorzystując testy jako naukowo potwierdzone źródło informacji, można wnioskować o cechach, umiejętnościach, zainteresowaniach, analizować zachowania w konkretnych sytuacjach społecznych i w środowisku pracy.

Testy psychologiczne z jakich możesz u mnie skorzystać:

NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości

Paula T Costy Jr i Roberta R. McCrae

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający poszczególne składniki każdej z cech „Wielkiej Piątki”: Neurotyczność, Ekstrawertyczność, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość i Sumienność.
Kwestionariusz przydatny w diagnozie indywidualnej, w zakresie rekrutacji i selekcji, w doradztwie zawodowym i edukacji.

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem – skoncentrowany na zadaniu, na emocjach, na unikaniu. Kwestionariusz może być przydatny w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy.

TRE – Test Rozumienia Emocji

Test opierający się na pomiarze zdolności do rozumienia emocji (jako jeden z komponentów inteligencji emocjonalnej). Test przydatny w diagnozie indywidualnej, w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników oraz przy wyborze kierunku kształcenia lub zawodu.

KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Kwestionariusz służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Kwestionariusz określa również poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Kwestionariusz przydatny w diagnozie indywidualnej, doradztwie zawodowym i celach selekcyjnych.

TO-Z – Test Osobowości i Zainteresowań

Wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań. Skale zainteresowań obejmują: zainteresowania rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne. Inwentarz przydatny w doradztwie zawodowym i edukacji.

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Kwestionariusz dotyczy siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności: zainteresowań językowych, matematyczno-logicznych, praktyczno-technicznych, praktyczno-estetycznych, opiekuńczo- usługowych,
kierowniczo-organizacyjnych, biologicznych.
Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji

Poker Osobowościowy

Narzędzie wykorzystywane w pracy zarówno z istniejącymi już zespołami i grupami, jak i takimi, których członkowie znają się słabo lub wcale. Jest to narzędzie rozwoju, służące do poznania siebie oraz tego, jak się jest spostrzeganym przez innych.
Poker Osobowościowy angażuje całą grupę, a uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ich indywidualne zachowanie wpływa na innych, jak jest postrzegane, rozumiane i odczuwane. Dzięki temu mają możliwość konfrontacji własnego obrazu siebie z tym, jak widzą ich inni. Poker Osobowościowy jest przydatny do: określania mocnych stron, określania indywidualnych możliwości rozwoju, pomagania jednostkom w zrozumieniu tego, w jaki sposób wpływają na innych, promowania wzajemnego zrozumienia między członkami zespołu.

 

doradztwo kariery Zielona Góra

anna andrysiak | [email protected] | coaching | szkolenia | testy psychologiczne | Zielona Góra